Feedback

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Body Clubu ul. Sportowa 7a 06-500 Mława.

§ 2
Body Club: Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, masażu, sauny, solarium rolling star, zabiegów odchudzających.

§ 3
Z usług KLUBU mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6).

§ 4
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 5
Dyrekcja Body Clubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 6
Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Body Clubu oraz uiszczenie opłaty wpisowej. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego opłaty w wysokości 20 zł.

§ 7
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 8
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

§ 9
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.

§ 10
Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić Go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka ( breloka) od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15zł.

§ 11
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§ 12
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy osobiste w szafce. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Body Club nie ponosi odpowiedzialności.

§ 13
W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Body Clubu – z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 14
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 15
Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku).

§ 16
Zasady korzystania z karnetu OPEN fitness oraz OPEN fitness + siłownia: Klient posiadający wykupiony karnet OPEN fitness oraz OPEN fitness + siłownia może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach nie określając wcześniej ich dnia ani godziny – za wyjątkiem jednej sytuacji: pierwszeństwo udziału w danych zajęciach aerobiku ma osoba przypisana do danej grupy. Osoby z karnetami OPEN, zobowiązani są do udostępnienia miejsca do ćwiczeń osobie przypisanej do zajęć.

§ 17
Body Club zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na fitnessie.

§ 18
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 19
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Body Clubu zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 20
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 21
Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, niezwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.

§ 22
Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Body Clubu.

§ 23
Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Body Clubu prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu.

§ 24
Złotą kartę otrzymuje Klient, który zakupi towar w ciągu 12-miesięcy za kwotę o wartości 2500 zł.

§ 25
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 26
Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do ……………… Regulamin Klubu obowiązuje od 1.01.2012r.